دستورالعمل شرکت در کنفرانس
ادامه مطلب
ادامه مطلب
مشاهده بخشنامه

مسئولین کنفرانس

دکتر فرهاد رشوانلو

دانشگاه سمنان

دکترسهیلا هاشمی

دانشگاه مازندران

دکتر حمید خانی پور

دانشگاه خوارزمی

دکتر رقیه اسدی

دانشگاه بجنورد

دکتر مهناز مغانلو

دانشگاه پیام نور

دکتر مریم مقدسین

دانشگاه خوارزمی

دکتر عباسعلی اردشیری

مهندس حسین روزبهی

پروفسور دوستعلی مژده

پروفسور علی کریمی

دکترمحمد باقر اصغری

پروفسور محمد بخشی

پروفسورابوالحسن شاکری

دکتر عباسعلی بهاری
رئیس کنفرانس

دکتر سهیلا هاشمی
دبیر علمی

دکتر علی دوستدار
دبیر اجرایی

حامیان علمی کنفرانس

حامیان رسانه ای کنفرانس