کمیته علمی کنفرانس

دکتر هومن نامور

دانشگاه آزاد اسلامی

دکترعلی دوستدار

ادیب مازندران

دکترسهیلا هاشمی

دانشگاه مازندران

دکترتورج سپهوند

دانشگاه اراک

دکتر مهناز مغانلو

دانشگاه پیام نور

دکتر مریم مقدسین

دانشگاه خوارزمی

دکتر فرهاد رشوانلو

دانشگاه سمنان

دکتر عبدالله پارسا

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر رقیه اسدی

دانشگاه بجنورد

دکتر حمید خانی پور

دانشگاه خوارزمی

دکتر عبدالله پارسا

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علی مهدی زاده

دانشگاه فرهنگیان

دکتر پرویز دباغی

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دکتر حسن میرزاجانی

ادیب مازندران

دکتر ثمانه رسولی

ادیب مازندران

دکتر غلامرضا نفیسی

دانشگاه ازاد اسلامی

دکتر فهیمه یوسفی

ادیب مازندران

دکتر منیژه پارسیان

ادیب مازندران

دکتر مریم اساسه

دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات

دکتر فهیمه یوسفی

ادیب مازندران

دکتر ربابه مهدی پور

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مریم دوستدار

دانشگاه آزاد اسلامی